Title

Public Intervention

subtitle

Department of Interior Design
The College of Management Academic Studies
Studio: Final Year Design Studio 2012
Site: Jesse Cohen, Holon

Site 01 the commercial center

Site 01 the commercial center
The Commercial Center

Site 02 the bridge

Site 02 the bridge
The Bridge

Site 03 the tents

Site 03 the tents
The Tents

מטרת הקורס

ייצור של מרחבים המוגבלים בגודל ובסביבת ההתערבות אך מפורטים לפי שפה מובהקת וברורה הנעה בין המהלך תכנוני ומעשה הבניה. מטרת התרגילים שבאמצעותם ייפתחו המשתתפים את המרחבים תהיה בניית מיצב המתקיים במקום ספציפי והוא ישמש כגשר בין הצרכים המהותיים של המקום ובין נקודת המוצא של המעצב. בחינת כל מרחב שיבנה תיעשה בשיתוף המשתמשים האמיתיים של המרחב והם יהיו חלק בלתי נפרד מן ההתערבות במקום.

נשוא ההתערבות

שכונת ג'סי כהן ובשיתוף פעולה עם המרכז הדיגיטאלי בחלון ועם מתנ"ס ג'סי. הסטודנטים המשתתפים יידרשו לחקירת אתר מאומצת לשם בחינת וזיהוי אתרים מוגבלי היקף פיזי אך בעלי השפעה אמיתית על חיי התושבים, פעילותם והדרך בה הם תופשים את המרחב.

הפעולה

בתוך היקף השכונה יהיו שלושה אתרים אמיתיים שבהם המשתתפים יערכו מיפוי וחקירה לפי המרכיבים הפיזיים ומטה-פיזיים של המקום, החומרים ממנו הוא בנוי, טווח ההשפעה שלו וזה שממנו הוא מושפע. לאחר סיום עריכת המיפוי ידרשו הסטודנטים לייצר סינתזה בין נשוא המחקר והאופן שבו הם תופשים את "הצורך" בהתערבות כלומר ייצור פרוגרמה שתהיה הבסיס למרחב אותו הם יבנו. מהלך הבנייה של המרחב מחדש תידרש לתזה שתגדיר את מהות הבניה וניסוח של שפת העשייה כמו של המניעים והתוצרים.